Happy Birthday, Stan!
Season 15 E 7 • 06/08/2011
Stan celebrates his 10th birthday with all the boys.